menu close menu

Лека атлетика

Обща характеристика на леката атлетика

„Атлетика” означава „борба”, „състезание”, „двубой”, „надхвърляне”, надбягване” (от гръцката дума „атлос”). Названието „лека атлетика” има условен характер – породено от свободата и лекотата, с която се изпълняват лекоатлетическите упражнения, както и за разграничаване от „тежката атлетика”. За първи път термина атлетика със съвременно значение срещаме в Англия през 1806 г. (Проф. Ст.Стойков труд)

            Дисциплините в леката атлетика са естествено приложни упражнения, чието системно практикуване спомага за комплексното развитие на физическите качества и обогатяване на двигателната култура на децата. Характерът на упражненията позволява тяхното дозиране в съотвествие с възможностите на занимаващите се.

 

-Ходенето с различна дължина и скорост спомага за подобряването на сърдечно съдовата система и дихателната система.

 

-Бягането предавява по големи изисквания към организма, натоварва всички мускулни групи, оказва формиращо въздействие върху дихателна, сърдечно съдова и нервна система, спомага за подобряване на обмяната на веществата. Чрез бягането с различна скорост се възпитава умението за степенуване на усилията, за разумно изразходване и разпределение на силите, за автоматизиране на двигателните действия, възпитават се радица морално-волеви качества.

 

-Скоковете спомагат за укрепване на скелетната мускулатура и ставните връзки, изграждат у занимаващите се умение за концентрация на усилията, за управление на движенията във времето и пространството. Те са отлично средство за развитие на бързината и взривната сила.

 

-Характерно за хвърлянията е активното участие на голям брой мускулни групи: на краката, на тялото, на раменния пояс и на ръцете. Чрез хвърлянията се развива взривна сила, точна съгласуваност на движенията, умение за максимална концентрация на усилията. 

 

Заключение: Тренировъчните средствата които използва леката атлетика, са свързани с цялостни естествено-приложни упражнения с регионално-глобален характер, характерни с бързи двигателни действия включени в бързо-динамични методи на тренировка.